Публічна інформація | Статут Смородьківської ЗОШ І-ІІ ступенів
Статут Смородьківської ЗОШ І-ІІ ступенівІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Смородьківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Куп’янської районної ради Харківської області (скорочена назва Смородьківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів) створена в 1874 році, що знаходиться у комунальній власності.

1.2. Юридична адреса  Смородьківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів: 63714 Харківська область, Куп’янський район, село Смородьківка, телефон    33-6-37.

1.3. Смородьківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів  є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер, бланки зі своїм найменуванням та символіку.

1.4. Засновником Смородьківської загальноосвітнньої школи І-ІІ ступенів є Куп’янська районна рада. Уповноваженим органом є відділ освіти Куп’янської районної державної адміністрації. Фінансування закладу, його матеріально-технічне забезпечення, ремонт приміщень, їх господарське обслуговування здійснює Куп’янська районна державна адміністрація в особі відділу освіти, надає необхідні будівлі, інженерні споруди, комунікації, обладнання, встановлює їх статус, сприяє організації медичного обслуговування і харчування учнів, підвозу учасників навчально-виховного процесу до місця роботи та навчання.

1.5. Головною метою Смородьківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів є  забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, задоволення потреб громадян, суспільства i держави у здобутті повної загальної середньої освіти понад державний освітній мінімум, естетичному вихованні підростаючого покоління, забезпечення наступності та безперервності навчально-виховного процесу.

1.6. Головними завданнями Смородьківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів є:

забезпечення реалізації права громадян на базову загальну середню освіту;

виховання громадянина України;

виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

формування і розвиток соціально-зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України. прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності,  відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду, потреби i вміння самовдосконалюватися;

реалізація права учнів  на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад та прищеплення навичок здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

створення умов для здобуття базової загальної середньої освіти на рівні, не нижчому від державних стандартів;

здійснення науково-практичної підготовки талановитої молоді, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу держави;

надання учням можливостей для реалізації індивідуальних, творчих потреб;

задоволення духовних та естетичних потреб громадян у навчанні;

формування соціальної та громадянської позиції, високого рівня культури мислення, соціальних норм, екологічної моральності та обізнаності, самостійності, власної гідності, готовності до трудової діяльності, професійного самовизначення, відповідальності за свої дії;

оновлення змісту освіти, розробка i апробація нових педагогічних технологій, методів i форм навчання та виховання;

створення можливостей для широкого вибору форм освіти, засобів навчання і  виховання, які відповідали б освітнім запитам особистості;

реалізація державної політики у галузі освіти, спрямування діяльності учасників навчально-виховного процесу на виконання Державної національної програми «Освіта» («Україна ХХІ століття»);

1.7 Смородьківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів в своїй діяльності керується Конституцією України (зі змінами), Законами України “Про освіту”(зі змінами), “Про загальну середню освіту”(зі змінами), “Про дошкільну освіту”(зі змінами), «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, іншими нормативно- правовими актами, власним Статутом.

1.8. Смородьківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів самостійно приймає рішення i здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним Статутом.

1.9. Смородьківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів несе відповідальність перед особою, суспільством, державою та засновником за:

створення безпечних умов освітньої діяльності;

дотримання державних стандартів освіти;

дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності та приватними особами, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

дотримання фінансової дисципліни.

1.10. У Смородьківській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів мовою навчання та виховання учнів визначено українську мову.

 

1.11. Смородьківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів  має право:

проходити в установленому порядку державну атестацію;

визначати форми, методи i засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновником;

визначати шкільний компонент змісту освіти та зміст позакласної роботи;

за рішенням педагогічної ради запроваджувати поглиблене вивчення предметів, допрофільне навчання;

в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

спільно з вищими навчальними закладами, їх кафедрами або філіалами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

використовувати різні форми морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

відкривати власний розрахунковий рахунок;

отримувати та використовувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

залишати у своєму розпорядженні кошти від власної господарської діяльності в порядку визначеному законодавством України;

розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів;

створювати структурні підрозділи відповідно до чинного законодавства, формувати штатний розпис, встановлювати форми матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу у межах кошторису;

     спрямовувати кошти навчального закладу на благоустрій соціально-побутових об’єктів;

здійснювати поточний ремонт приміщень;

запрошувати на роботу спеціалістів, у тому числі i закордонних, на договірних (контрактних) умовах, за погодженням з відділом освіти;

встановлювати форму для учнів;

об'єднувати на підставі спеціальних угод свою діяльність з діяльністю інших підприємств, установ і організацій  як в Україні, так  і за  її межами ;

встановлювати доплати за сумісництво професії, розширення зон обслуговування чи збільшення обсягу виконаних  робіт, вказані доплати і надбавки максимальним розміром не обмежуються;

здавати в оренду будівлі та споруди, приміщення, інвентар, прилади, обладнання, за погодженням із засновником;

надавати організаціям і громадянам різноманітні види платних послуг, не заборонених чинним законодавством;

самостійно встановлювати символіку закладу;

створювати оригінальне програмне забезпечення як для своїх потреб, так і на замовлення організацій і закладів;

здійснювати торгівельно-закупівельну діяльність;

виробляти та реалізовувати продукти харчування;

здійснювати діяльність, пов'язану з розвитком туризму;

організовувати дозвілля населення, проведення виставок, конкурсів, концертів та інших заходів;                                                                            

надавати додаткові освітні послуги, в тому числі платні, відповідно до чинного законодавства.

1.12. У Смородьківській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів  створюються та функціонують:

методичні об'єднання вчителів за фахом;  

творчі групи та інші форми професійної взаємодії педагогічних працівників відповідно до потреб розвитку закладу освіти.

1.13. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються власником та здійснюється медичним закладом, відповідно території обслуговування та Куп’янською центральною міською лікарнею.

 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Смородьківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів (далі «навчальний заклад») планує свою роботу самостійно, відповідно до перспективного, річного планів. В плані роботи відображаються основні питання роботи закладу, визначаються перспективи його розвитку.

План роботи затверджується радою навчального закладу.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини.

Робочий навчальний план навчального закладу  погоджується радою та педагогічною радою навчального закладу  і затверджується відділом освіти Куп’янської районної державної адміністрації.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються:

розклад уроків (щоденний, тижневий);

режим роботи  (щоденний, річний).

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники самостійно добирають навчальні програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, педагогічні технології, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

Авторські навчальні програми, підручники та посібники застосовуються закладом освіти після затвердження їх відповідними державними органами управління освітою.

2.4. У навчальному закладі  застосовуються форми навчання відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту».

2.5. Зарахування учнів  до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

Прийом учнів до загальноосвітніх класів здійснюється на безконкурсній основі відповідно до території обслуговування. Учні, які не проживають на території обслуговування, можуть бути зараховані до закладу освіти за наявності вільних місць у відповідному класі.

У разі потреби учень  може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня, встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

2.6. У школах першого - другого ступеню навчання для учнів 1 – 7  класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей з них здійснюється наказом директора на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

Режим роботи груп продовженого дня затверджується директором школи за погодженням з Куп’янською санітарно-епідеміологічною станцією.

Наповнюваність класів  у навчальному закладі не повинна перевищувати  30  учнів. За рішенням Куп’янської районної державної адміністрації може встановлюватися і менша наповнюваність класу. При наповнюваності класів менше 5 учнів заняття проводяться за індивідуальною формою.

Порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів встановлюється Міністерством освіти і науки України за погодженням з Міністерством фінансів України.

За рахунок позабюджетних коштів може встановлюватись і інший порядок поділу класів на групи, в тому числі класи можуть поділятись на групи при вивченні всіх предметів .

2.7. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальний рік поділяється на два семестри.

2.8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.9. Тривалість канікул у продовж навчального року становить не менше 30 календарних днів,  влітку - 8 тижнів.

Для учнів 1 класів встановлюються додаткові тижневі канікули у лютому, за умови виконання робочого плану.

2.10. Тривалість уроків у навчальному закладі становить:

    у 1 класах – 35 хвилин;

    у 2-4 класах – 40 хвилин;

    у 5-9  класах - 45 хвилин.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та органами державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно- гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і затверджується директором (узгоджується з санітарно – епідеміологічною станцією, профспілковим комітетом).

Тижневий режим роботи навчального закладу фіксується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом i спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

Позакласна та позаурочна робота, а також культурно-масові заходи проводяться в позаурочний час.

2.12. Внесення змін до структури навчального року, зміни тривалості навчального тижня, уроку, перерв між уроками, графіка шкільних канікул допускається лише за умов зміни навчального плану та інших нормативних документів про освіту.

2.13. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.14. У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів.

У першому класі дається словесна характеристика знань учнів, у другому -  за рішенням педагогічної ради навчального закладу.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестрами, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

Оцінки з поведінки у закладі освіти не виставляються

2.15. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання  та державної підсумкової атестації доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

2.16. Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається      чинною Інструкцією про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України.

2.17. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступень навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається чинним Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.

2.18. Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

по закінченні початкової школи – табель успішності;

по закінченні основної школи – свідоцтво  про   базову  загальну  середню  освіту.

2.19. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення: Похвальний лист «За високі досягнення у навчанні»(в межах коштів, передбачених на ці цілі).

Звільнення учнів від державної підсумкової атестації проводиться у порядку встановленому Міністерством освіти і науки України.

 

III.  УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу закладу освіти є:

учні;

керівники (адміністрація закладу);

педагогічні працівники;

психологи;

бібліотекар;

інженерно-технічні працівники, навчально-допоміжний персонал та інші спеціалісти закладу;

батьки або особи, які їх замінюють;

представники підприємств, установ, кооперативних, громадських організацій, фондів, асоціацій, які беруть участь у навчально-виховній роботі, відповідно до визначених повноважень.

3.2. Права і обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються законодавством України та цим Статутом.

3.3. Учні мають право:

на доступність і безоплатність базової загальної середньої освіти;

на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, оздоровчою базою навчального закладу;

на доступ інформації з усіх галузей знань;

брати участь у науково-практичній дослідній, експериментальній, конструкторській та інших видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, тощо;

брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

на безпечні i нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

на вільне вираження поглядів, переконань;

одержання направлення на навчання у вищі навчальні заклади міста, з якими укладені договори про співробітництво.

3.4. Учні зобов’язані:

систематично i глибоко оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку;

бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна; шкода, заподіяна учнями, відшкодовується відповідно до законодавства України;

дотримуватись законодавства, моральних і етичних норм;

брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

дотримуватись правил особистої гігієни;

виконувати вимоги техніки безпеки під час навчальних занять та у позаурочний час, дбати про своє здоров’я  і  здоров’я інших учасників навчально-виховного процесу;

брати участь у чергуванні по школі, по класу, їдальні, а також у виконанні   інших робіт по самообслуговуванню.

Учням, якi домоглися значних успіхів у навчанні, рішенням педагогічної ради закладу освіти може бути призначена стипендія за рахунок цільових надходжень від благодійних  фондів, товариств, асоціацій тощо.

За досягнення високих  результатів у навчанні і вихованні дітей педагогічні працівники можуть бути представленими до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями.

Учні навчального закладу ІІ ступеня залучаються до самообслуговування, інших видів суспільно корисної праці – за їх згодою та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) відповідно до Статуту і правил внутрішнього трудового розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, норм і вимог гігієни і охорони здоров’я згідно з чинним законодавством.

3.5. Педагогічними працівниками навчального закладу  можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують якість своєї роботи, психічний та фізичний стан яких дозволяє виконувати покладені на них функції.

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

Прийняття на роботу педагогічних працівників до закладу освіти може здійснювати відділ освіти за трудовими договорами, контрактами, у тому числі на конкурсній основі у встановленому трудовим законодавством порядку.

3.7. Педагогічні працівники мають право на:

захист професійної честі, гідності;

самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, нешкідливих для здоров’я учнів;

проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

виявлення педагогічної ініціативи;

позачергову атестацію, отримання педагогічного звання;

участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації i перепідготовку;

отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років у порядку, визначеному законодавством України;

на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

внесення пропозиції керівництву закладу освіти і органам управління освітою щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

об’єднання у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

Педагогічні працівники навчального закладу можуть поєднувати навчально-виховну роботу з науково-методичною та експериментальною, використовуючи поряд із традиційними методами i формами організації навчальних  занять  iнновацiйнi технології навчання за рішенням педагогічної ради, погодженням з адміністрацією закладу, органами управління освітою.

3.8.  Педагогічні працівники зобов’язані:

забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно   до  навчальних   програм на рівні обов’язкових державних вимог; 

сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

настановленням  i особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших  доброчинностей;

виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

готувати учнів  до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну i політичну культуру; виконувати Статут закладу освіти, правила i режим внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;

брати участь у роботі педагогічної ради;

оберігати життя дітей, зміцнювати їх фізичне та психічне здоров’я.

Права і обов’язки працівників визначаються посадовими інструкціями, що розробляються відповідно до типових кваліфікаційних характеристик з врахуванням умов роботи навчального закладу і затверджуються керівником.

3.9. У навчальному закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

За результатами атестації педагогічних працівників визначається їхня відповідність займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії та може бути присвоєно педагогічне звання. Перелік педагогічних звань педагогічних працівників та порядок їх присвоєння визначаються Кабінетом Міністрів України.

3.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

Інженерно-технічні працівники та навчально-допоміжний персонал приймається на роботу і звільняється директором навчального закладу  згідно з чинним законодавством.

Права і обов’язки інженерно-технічних працівників та навчально-допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, цим Статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку навчального  закладу.

3.11. Батьки учнів (особи, які їх замінюють) є учасниками навчально-виховного процесу з моменту зарахування їхніх дітей до навчального  закладу.

3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

обирати i бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

звертатись до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу;

на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах;

приймати рішення щодо участі дитини в інноваційній діяльності закладу.

3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної і рідної мов; культури, повагу до національної історії, історичних, культурних цінностей інших народів;

виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

Батьки мають також інші обов’язки передбачені Законами України “Про дошкільну освіту”, “Про освіту” та “Про загальну середню освіту”.

Навчальний  заклад надає батькам i особам, які їх замінюють, допомогу у виконанні ними своїх обов’язків.

Батьки (особи, які їх замінюють) несуть однакову відповідальність за виховання, навчання i розвиток дітей.

У разі невиконання батьками своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством України, заклад освіти може порушувати клопотання про відповідальність таких осіб, зокрема щодо позбавлення їх  батьківських прав.

3.13. Учасники навчально-виховного процесу – представники підприємств, установ, організацій (далі - представники громадськості) мають право:

обирати i бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;

керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами i гуртками, секціями;

сприяти поліпшенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;

проводити консультації для педагогічних працівників;

брати участь в організації навчально-виховного процесу за погодженням з органами державного управління освіти;

на інші дії, передбачені Законами України «Про дошкільну освіту», «Про освіту» та «Про загальну середню освіту».

3.14.  Представники громадськості зобов’язані:

дотримуватися Статуту закладу, виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, виконувати рішення засновника, рішення  органів громадського самоврядування;

захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо;

дотримуватися етики поведінки та моралі.

Учасники навчально-виховного процесу набувають прав i несуть обов’язки, що визначаються даним Статутом та договорами із навчальним  закладом.

 

ІV. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

4.1. Управління навчальним закладом здійснюється Куп’янською районною державною адміністрацією через відділ освіти

Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор.

Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше ніж три роки, який успішно пройшов атестацію керівних кадрів освіти у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

Директор навчального закладу та його заступники призначаються і звільняються з посади відповідним органом управління освітою з дотриманням чинного законодавства.

Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора.

Права та обов’язки директора навчального  закладу визначаються чинним законодавством, цим Статутом.

Штатний розпис навчального  закладу встановлюється відповідно до діючого законодавства, виробничих потреб та фінансових можливостей закладу освіти.  Для забезпечення ефективного управління навчально-виховним процесом та організації наукової i методичної роботи у закладі освіти вводяться посади заступників директора з навчально-виховної роботи, з виховної роботи, з адміністративно-господарської роботи .

4.2. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування навчального закладу  є загальні збори (конференція) колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються в однаковій кількості (по десять осіб) від трьох категорій учасників навчально-виховного процесу:

працівників навчального закладу – зборами трудового колективу;

учнів закладу освіти ІІ ступеня - класними зборами;

батьків, представників громадськості - батьківськими зборами.

 

Термін їх повноважень становить 1 рік.

Загальні збори (конференція) правочиннi, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати загальні збори (конференцію) мають: голова ради навчального закладу, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, засновник.

Загальні збори (конференція):

обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

заслуховують звіт директора  і голови ради навчального закладу про роботу, дають  їй оцінку відкритим або таємним голосуванням;

розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної та фінансово-господарської діяльності навчального закладу;

затверджують основні напрями вдосконалення навчально-вихованого процесу, розглядають  інші важливі напрями діяльності навчального закладу;

визначають стратегії виховання та навчання;

приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників;

у разі необхідності порушують клопотання перед засновником про невідповідність директора посаді.

4.3. У період між  загальними зборами (конференціями) учасників навчально-виховного процесу  діє Рада навчального закладу.

4.4. Метою діяльності Ради є:

сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;

розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.5. Основними завданнями Ради є:

            - підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

            - визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

            -  формування навичок здорового способу життя;

            -   створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;

            - сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

            - підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

            - сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

            - підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

            - ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

            - стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку та підтримки обдарованих дітей;

            - зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.6. До Ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів навчального  закладу ІІ ступеня навчання, батьків і громадськості (по 5 чоловік, всього 15).  

          Представництво в Раді й загальна її численність визначаються загальними зборами (конференцією) навчального закладу.

Рішення про дострокове припинення роботи члена Ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією).

На чергових виборах склад Ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.7. Рада навчального закладу діє на засадах:

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

дотримання вимог законодавства України;

колегіальності ухвалення рішень;

добровільності і рівноправності членства;

гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією).

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання Ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, засновника, а також членами ради.

Рішення Ради приймається більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови Ради.

Рішення Ради, що не суперечать законодавству України та Статуту навчального закладу, доводяться у 7-ми денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

4.8. У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна  комісія, що розглядає спірне питання.

         До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

4.9. Очолює Раду навчального закладу голова, який обирається їз складу Ради.

Голова Ради може бути членом педагогічної ради.

Головою Ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань Рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються Радою.

Члени Ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.10. Рада навчального закладу:

організовує виконання рішень загальних зборів (конференцій) учасників навчально-виховного процесу;

вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;

затверджує режим роботи навчального закладу;

сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого  самоврядування;

разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів (вихованців), а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної  роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових  заходів з учнями ;

розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням ;

бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих  соціально-економічних умовах;

сприяє педагогічній  освіті батьків;

сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

розглядає питання  здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;

організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

розглядає звернення учасників навчально-вихованого процесу з питань роботи навчального закладу;

вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

розглядає питання щодо вдосконалення системи навчання і виховання учнів, дослідницько-експериментальної роботи педагогів;

розглядає питання зміцнення матеріально-технічної бази навчального  закладу, поповнення й використання бюджету закладу;

спільно з Педагогічною радою ухвалює рішення про нагородження учнів Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні».

4.11. Директор навчального закладу:

здійснює керівництво педагогічним колективом, роботою інженерно-технічних працівників та навчально-допоміжного персоналу, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового та кваліфікаційного рівня працівників;

організовує навчально-виховний процес;

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

відповідає за реалізацію Державної базової програми дошкільної освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення  виховної роботи;

забезпечує  дотримання вимог охорони дитинства i праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

підтримує ініціативи щодо удосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

забезпечує права учнів на захист їх від будь яких форм фізичного або психічного насильства;

призначає класних керівників, завідуючих  навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

розпоряджається в установленому порядку майном закладу і коштами, затверджує за погодженням з засновником кошторис та організовує його виконання, укладає угоди;

видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, обов’язкові для всіх учасників навчально-виховного процесу, та контролює їх виконання;

за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові обов’язки працівників навчального закладу;

створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм i методів навчання та виховання;

несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцією), засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо;

забезпечує реалізацію державної освітньої політики, діє від імені навчального  закладу без доручення;

бере участь у розробці та погоджує з засновником штатний розклад;

дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій у навчально-виховному процесі, керівництві учнівськими об’єднаннями за інтересами;

розглядає пропозиції, скарги, зауваження відповідних структурних підрозділів органів державного управління освітою та учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального  закладу і приймає відповідні рішення;

спрямовує діяльність педагогічного колективу на захист учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігання вживанню ними алкоголю, наркотиків і іншим шкідливим звичкам;

приймає рішення про нагородження учнів і випускників навчального  закладу за успіхи у навчанні;

несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцією), засновником, місцевими органами державної виконавчої влади, щорічно звітує про свою роботу на загальних зборах (конференції) колективу.

4.12. Обсяг навчального навантаження вчителів визначається на підставі чинного законодавства директором навчального  закладу і затверджується органами управління освітою.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.13. У навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.

4.14. Педагогічна рада розглядає питання:

удосконалення i методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчального закладу;

переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвиток їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес  досягнень науки i передового педагогічного досвіду;

морального і матеріального заохочення  учнів та працівників навчального  закладу;

притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів  за невиконання ними своїх обов’язків;

розглядає інші питання діяльності педагогічних працівників.

4.15. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не менше чотирьох разів на рік.

4.16. У навчальному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

4.17. Учнівські збори навчального закладу (класу) - колективний орган учнівського самоврядування.

Основною структурною ланкою навчального закладу є клас - колектив учнів, що формується з метою виконання завдань закладу на основі їхніх вікових або психофізичних особливостей, рівня розвитку.

Учнівські збори навчального закладу (класу):

обирають орган учнівського самоврядування навчального закладу (класу);

обговорюють питання організації навчання, діяльності і дозвілля учнівського колективу;

розглядають інші питання внутрішнього життя учнівського колективу.

4.18. Батьківські збори навчального закладу (класу) - колективний орган батьківського самоврядування.

Батьківські збори навчального закладу (класу):

обирають органи батьківського самоврядування;

залучають батьків до участі в керівництві гуртками та іншими видами позакласної та позашкільної роботи;

вносять на розгляд педагогічної ради, директора та його заступників пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу в класі та навчальному закладі;

запрошують вчителів, представників державних органів управління, адміністрації закладу для обговорення стану i перспектив роботи класу i навчального закладу, а також роз’яснення з окремих питань, що турбують батьків.

 

V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

5.1. Матеріально-технічна база навчального закладу  включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.

5.2. Майно закладу освіти належить йому на правах власності, повного господарського видання або оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і Статуту навчального закладу та укладених ним угод.

5.3. Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства користується земельною ділянкою за призначенням, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчального закладу складається із навчальних кабінетів, а також спортивної кімнати, читального залу, їдальні, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу.

5.6. Відповідно до рішення ІХ сесії ХХІІІ скликання Смородьківської сільської ради від 19 січня 2001 року навчальний заклад має земельну ділянку, де розміщуються приміщення школи, спортивний та географічний майданчики, зони відпочинку, господарські будівлі.

5.7. Майно навчального  закладу, придбане за рахунок позабюджетних коштів, або передане у його власність сторонніми юридичними і фізичними особами, належить закладу освіти на праві власності.

5.8. Навчальний  заклад має право здавати в оренду належні  йому будинки, споруди,  устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу за погодженням з відділом освіти.

5.9. Оренда приміщень навчального  закладу допускається, якщо вона не погіршує умов навчання учнів та роботи педагогічних працівників.

 

VІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1. Фінансово-господарська діяльність навчального  закладу здійснюється на основі його кошторису.

6.2. Джерелами формування кошторису навчально-вихованого закладу є:

кошти місцевого бюджету, у розмірі, передбаченому нормативами  фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів  в обсязі Державних стандартів освіти;

кошти отримані за надання додаткових освітніх послуг, за виконання творчих, науково-дослідних робіт на замовлення підприємств, установ, організацій, організація та здійснення діяльності в області проведення семінарів, конференцій, виставок та інших заходів, які здійснюються на комерційній основі, відповідно до чинного законодавства;

доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання, реалізації продукції їдальні, що знаходяться на балансі навчального  закладу;

благодійні внески юридичних і фізичних осіб;

добровільні грошові внески і пожертвування підприємств, установ, організацій та окремих громадян, іноземних юридичних і фізичних осіб;

доходи від інших видів діяльності, незаборонених чинним законодавством.

Для здійснення статутних повноважень навчальний  заклад може використовувати можливості комерційних банків, фірм, підприємств, організацій, добродійних фондів, асоціацій, профспілок тощо.

Виконання додаткових робіт (платних послуг) здійснюється у порядку, встановленому Законами України, за договірними цінами.

6.3. Усі джерела формування кошторису обліковуються в установленому законодавством України порядку, відображаються в балансі та використовуються суворо за призначенням.

6.4. У навчальному закладі створюється фонд загального обов’язкового навчання (фонд всеобучу), який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб  учнів за рахунок коштів засновників та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

Кошти фонду загального обов’язкового навчання (фонду всеобучу) навчального  закладу зберігаються на рахунку навчального закладу в установах банку i витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором навчального  закладу.

 Не використані за звітний період кошти фонду вилученню не підлягають i використовуються за призначенням у наступному році.

Облік i витрачання коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюється навчальним закладом через централізовану бухгалтерію відділу освіти відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.

Контроль за правильним витрачанням коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюють Рада навчального закладу, органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, органи управління освітою.

6.5. Навчальний заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побітових умов колективу.

6.6. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчальному закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію відділу освіти.

6.7. Звітність про діяльність навчального закладу встановлюється відповідно до чинного законодавства.

6.8. Кошти навчального  закладу, який фінансується з бюджету, одержані від здійснення або на здійснення діяльності, передбаченої його Статутом, не вважаються прибутком і не оподатковуються.

6.9 У разі одержання коштів з інших джерел бюджетні та галузеві асигнування навчального  закладу не зменшуються.

6.10. Бюджетні асигнування на освіту та позабюджетні кошти не підлягають вилученню та використовуються виключно за призначенням.

6.11. Навчальний  заклад через відділ освіти здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї фінансово-господарської діяльності і веде статистичну звітність у відповідності з чинним законодавством.

6.12. Питання організації трудової діяльності в навчальному  закладі, форма, системи і розміри оплати праці регулюються чинним законодавством, цим Статутом та іншими нормативними актами.

6.13. Внутрішніми нормативними актами, які не суперечать чинному законодавству, навчальний  заклад може встановлювати додаткові трудові і соціальні пільги своїм працівникам.

6.14. Фінансово-господарська діяльність навчального  закладу здійснюється відповідно до встановленого Міністерством фінансів порядку.

6.15. На балансі навчального закладу перебуває шкільна їдальня. Навчальний  заклад організовує харчування учнів відповідно до санітарно-гігієнічних вимог.

 

 

VІІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

7.1. Навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями за погодженням з відділом освіти.

7.2. Навчальний заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди i договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн, відомствами, фондами, товариствами, окремими громадянами як на території України, так i за її межами.

7.3. Іноземці приймаються до навчального  закладу відповідно до діючого законодавства.

 

VІІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

8.1. Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації державної політики в сфері загальної середньої освіти.

8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, Головне управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації засновник та відділ освіти Куп’янської районної державної адміністрації.

8.3. Основною формою контролю за діяльністю навчального закладу є державна  атестація, що проводиться, не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 2-х разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю проводяться його засновником (власником) відповідно до законодавства.

 

Директор школи

Скрипка Любов Анатоліївна

Пошук
Анонс подій
Подій не заплановано
Інформація для випускників
Версія для слабо- зорих