Публічна інформація | Правила внутрішнього трудового розпорядку
Правила внутрішнього трудового розпорядку

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку для працівників  Смородьківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

 

 

І   Загальні положення

    Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю.

В навчальному закладі трудова дисципліна ґрунтується на свідомому та сумлінному виконанні працівниками своїх обов’язків  і є необхідною умовою організації ефективної праці і навчального процесу. Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до  сумлінної праці, до порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.

ІІ   Порядок прийняття та звільнення працівників

Працівники закладів та установ освіти приймаються   на роботу за трудовими договорами.

При прийнятті на роботу власник  (керівник) зобов'язаний  зажадати від особи, що працевлаштовується:

- подання трудової книжки, що оформлюється у встановленому порядку;

- пред’явлення  паспорта;

- пред’явлення  диплома або іншого документа про освіту чи професійну підготовку.                                                                                                 

Вчителі, які влаштовуються на роботу зобов’язані  подати відповідні документи про освіту (диплом, атестат, посвідчення), копії яких завіряються керівництвом закладу освіти і залишаються в особовій справі працівника.

Особи, які приймаються на роботу в дитячі заклади освіти, зобов’язані  подати медичний висновок про відсутність протипоказань для роботи в дитячій установі. Працівники закладів можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.

Прийняття на роботу оформлюється наказом власника або уповноваженого ним органу, який оголошується працівнику під розписку. На осіб які працюють понад п’яти  днів оформлюються трудові книжки. Трудові книжки працівників зберігаються  як документи сурової звітності в закладах і установах освіти. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і ведення трудових книжок покладається на керівника закладу освіти. 

Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на іншу роботу, керівник зобов’язаний:

а) роз’яснити     працівникові його права і обов’язки та істотні умови праці;

б) ознайомити працівника з порядком внутрішнього контролю та колективним договором;

в) визначити працівникові робоче місце, та забезпечити його необхідними для роботи засобами;

г) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.

Розірвання трудового договору  власником або уповноваженим ним органом  допускається у випадках, передбачених чинним законодавством.                                                                                                           

Звільнення педагогічних працівників у зв’язку із результатом атестації, а також у випадках ліквідації закладу освіти, скорочення кількості або штату працівників здійснюється у відповідності з чинним законодавством. Припинення трудового договору оформляється наказом керівника закладу освіти. В день звільнення власник (керівник) зобов'язаний  видати  працівнику   належно оформлену трудову книжку із  записом  про причини звільнення  відповідно з формулюванням чинного законодавства і  посиланням  на відповідний пункт статі закону.

ІІІ   Основні права та обов’язки працівників

Педагогічні працівники мають право на:

захист професійної честі, гідності;

вільний вибір форми, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;

індивідуальну педагогічну діяльність;

участь у громадському самоврядуванні;

користування подовженою відпусткою;

пільгове забезпечення житлом у порядку, встановленому законодавством;

підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, організації та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку.

Працівники закладу освіти зобов’язані:

працювати сумлінно, виконувати навчальний режим, вимоги статуту закладу освіти та правила внутрішнього розпорядку;

виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної  безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо;  

виховувати у дітей бережливе ставлення до майна у навчально-виховному  закладі;  

в установлені строки проходити медичний огляд.  

               

Педагогічні  працівники  повинні:

забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм на  рівні обов’язкових державних вимог;

настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди,  справедливості, відданості,  патріотизму,  гуманізму,  стриманості,  доброти,  працелюбності;

виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей;

готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними групами;

додержуватись  педагогічної етики, моралі, поважати гідність учня;

захищати дітей, молодь від будь-яких форм фізичного чи психічного насильства;

запобігати вживанню ними алкогольних та наркотичних речовин;

 

Адміністрація  закладу   повинна:

доводити до відома педагогічних працівників у кінці навчального року (до надання відпустки) педагогічне навантаження в наступному навчальному році;

видати заробітну плату у встановленні строки, надати відпустки всім працівникам закладу освіти відповідно до графіка відпусток;

забезпечити  умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне технічне обладнання всіх робочих місць;

дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо вдосконалення управління, зміцнення трудової і договірної дисципліни;

додержуватись норм колективного договору, чуйно ставитись до повсякденних потреб працівника закладу освіти;

забезпечувати харчування учнів і працівників закладу освіти;

своєчасно подавати центральним органам державної виконавчої влади встановлену статистичну і бухгалтерську звітність, а також інші документи;  

забезпечувати належне утримання приміщень, кабінетів, опалення, освітлення, умови для зберігання верхнього одягу працівників закладу освіти, учнів.

ІV   Робочий час і його використання

Для працівників установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними, при цьому тривалість щоденної роботи  ( зміни ) визначається правилами внутрішнього розпорядку або графіками змінності, які затверджує керівник закладу освіти за погодженням ПК.

Для адміністративно-обслуговуючого персоналу встановлюється 8-ми годинний робочий день з перервою на обід на 30 хвилин. Робочий день розпочинається о 7 годині 30 хвилин і закінчується о 16.

Робота педагогічних працівників визначається розкладом занять. Вчитель з’являється на роботу за 15 хв. до початку його першого уроку і закінчує –  після останнього  його  уроку.

Опалювальні прилади  школи працюють за графіком, затвердженим директором школи.

Робочий час педагогічного працівника  під час канікул встановлюється пропорційно педагогічного навантаження окремим графіком.

В межах робочого дня педагогічні працівники закладу освіти повинні вести всі види навчально-методичної та науково-дослідницької роботи відповідно до посади, навчального плану і плану науково-дослідницької роботи.

При відсутності педагога або іншого працівника, керівник зобов'язаний знайти заміну іншим педагогом або працівником.

Керівник закладу освіти залучає педагогічних працівників до чергування в закладі. Графік чергування затверджує керівник разом з ПК.

Забороняється залучати до чергування вагітних жінок і матерів, які мають дітей до 3-х років.

         Педагогічним працівникам забороняється:

а) змінювати на свій розсуд розклад занять і графіки роботи;

б) подовжувати або скорочувати тривалість занять або перерв;

в) передоручати виконання трудових обов’язків.

 

V    Заохочення за успіхи в роботі

               За зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу та бездоганну роботу, новаторство в праці і за інші досягнення  оголошується  заохочення  наказом (розпорядженням)  по  школі, доводиться  до відома всього колективу закладу освіти і заноситься до трудової книжки працівника.

 

VІ   Стягнення за порушення трудової дисципліни

За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано:

догана;

звільнення.

Звільнення, як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно до П.П.3,4,7,8; ст.40, ст.41 Кодексу Законів про працю України.

 Дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому надано право прийняття на роботу даного працівника.

До застосування дисциплінарного стягнення керівник повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. У випадку відмови працівника дати письмові пояснення, складається відповідний акт стягнення, який застосовується безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше 1-го місяця від дня її виявлення, не враховуючи часу хвороби працівника або перебування у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше 6-ти місяців з дня вчинення проступку.

За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення яке оформлюється в наказі і повідомляється працівникові під розписку.

Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе  сумлінним працівником, то стягнення може бути знято до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

Власник або уповноважений ним орган має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або його органу.    

Директор школи

Скрипка Любов Анатоліївна

Пошук
Анонс подій
Подій не заплановано
Інформація для випускників
Версія для слабо- зорих